Za jakékoli situace
vždy k dispozici

Více o nás

O NÁS

Advokátní kancelář RYBÁŘ, SOPPÉ & PARTNEŘI působí na trhu právních služeb od roku 2008, kdy byla založena JUDr. Tomášem Rybářem, Ph.D. a JUDr. Aloisem Soppém. Od té doby se kancelář díky stále se rozšiřující agendě rozrostla do současného počtu čtyř advokátů – partnerů, a dalších více než dvaceti kolegů z řad advokátů a koncipientů.

Advokátní kancelář RYBÁŘ, SOPPÉ & PARTNEŘI má stabilní okruh klientů, proto se může plně koncentrovat na vlastní činnost, která zahrnuje všechny významné obory práva.

Poskytujeme právní služby ve všech významných oborech práva, přičemž se zaměřujeme především na následující právní oblasti:

Poskytujeme komplexní právní služby týkající se nakládání s nemovitostmi, od jejich nabývání, přes výstavbu, až po jejich následné užívání. V posledních letech tak naši právníci asistovali u výstavby celé řady multifunkčních obchodních center (včetně centra Quadrio v Praze, kde kancelář sídlí), rekonstrukcí hotelů, či vyjednávání velkého množství zejména nájemních smluv pro kancelářské, obchodní a průmyslové objekty.

Právně zajišťujeme vše, co souvisí s existencí právnických osob, od jejich založení, přes vztahy mezi společníky, restrukturalizace, až po mnohdy složité přeměny společností, či jejich zánik a likvidace.

Zajišťujeme komplexní právní servis po celou dobu akvizičního procesu, posuzujeme právní rizika, provádíme due diligence, vyjednáváme samotné akviziční dokumentace a zajišťujeme veškeré post akviziční záležitosti (následné přeměny apod.).

S ohledem na charakter klientů pohybujících se především v obchodních vztazích poskytujeme právní zastupování ve všech typech civilních sporů, zejména pak vyplývajících z porušení závazků; zanedbatelná není ani agenda správního soudnictví.

Zajišťujeme právní poradenství a zastupování klientů před všemi správními orgány, přičemž mezi ty nejčastější nepochybně patří úřady stavební a katastrální.

Významnou agendu pro naši advokátní kancelář představuje rovněž finanční právo s ohledem na skutečnost, že v zásadě každá větší transakce je externě financována. Kromě akvizičního nebo developerského financování je však časté též právní poradenství při běžném refinancování dluhů.

V případě potřeby jsme schopni reagovat a poskytnout právní poradenství i v dalších oblastech, které běžně netvoří jádro našeho zaměření; patří sem například agenda pracovního, rodinného, insolvenčního, trestního práva a práva duševního vlastnictví.

 • Právo nemovitostí
  Právo nemovitostí

 • Korporátní právo
  Korporátní právo

 • Akvizice
  Akvizice

 • Sporná agenda
  Sporná agenda

 • Správní právo
  Správní právo

 • Finanční právo
  Finanční právo

 • Ostatní
  Ostatní

NÁŠ TÝM

Advokátní kancelář RYBÁŘ, SOPPÉ & PARTNEŘI působí na trhu právních služeb od roku 2008, kdy byla založena JUDr. Tomášem Rybářem, Ph.D. a JUDr. Aloisem Soppém. Od té doby se kancelář díky stále se rozšiřující agendě rozrostla do současného počtu čtyř advokátů – partnerů, a dalších více než dvaceti kolegů z řad advokátů a koncipientů.

Advokátní kancelář RYBÁŘ, SOPPÉ & PARTNEŘI má stabilní okruh klientů, proto se může plně koncentrovat na vlastní činnost, která zahrnuje všechny významné obory práva.

Tomáš Rybář v roce 1999 s vyznamenáním absolvoval Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni. V roce 2001 vykonal na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni státní rigorózní zkoušku a získal akademický titul JUDr. V roce 2006 ukončil na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni doktorský studijní program a získal akademický titul Ph.D.

Tomáš Rybář působil v letech 1999 až 2002 jako advokátní koncipient prof. JUDr. Aleše Gerlocha, CSc. ve sdružení advokátů Gerloch, Nemeth & partneři a jako advokátní koncipient JUDr. Věslava Nemetha v rámci sdružení advokátů Nemeth, Schwarz & partneři.

V roce 2002 složil s prospěchovým stupněm výtečně advokátní zkoušky a stal se advokátem České advokátní komory s číslem osvědčení 9564.

Tomáš Rybář působil v letech 2002 až 2004 jako samostatný advokát spolupracující se sdružením advokátů Nemeth, Schwarz & partneři. Následně působil jako samostatný advokát a od roku 2008 je řídícím členem sdružení advokátů RYBÁŘ, SOPPÉ & PARTNEŘI.

Alois Soppé v roce 1994 ukončil magisterský studijní program na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2005 vykonal na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze státní rigorózní zkoušku a získal akademický titul JUDr.

V roce 2007 složil advokátní zkoušky a stal se advokátem České advokátní komory s číslem osvědčení 11745. Následně působil jako samostatný advokát a od roku 2008 je členem sdružení advokátů RYBÁŘ, SOPPÉ & PARTNEŘI.

Monika Kyselová je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Po dokončení studií, jež v roce 2007 absolvovala s vyznamenáním, pracovala nejprve jako koncipientka v renomované pražské advokátní kanceláři se zaměřením na trestní právo. V roce 2011 složila advokátní zkoušky, poté započala s výkonem advokátní praxe jako samostatná advokátka. Od roku 2016 je členem sdružení advokátů RYBÁŘ, SOPPÉ & PARTNEŘI.

Monika Kyselová se zabývá generální praxí se zaměřením především na občanské právo, právo nemovitostí a trestní právo, a to včetně zastupování klientů v civilním i trestním řízení.

Tomáš Slonek je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity a Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. V rámci studií absolvoval dva semestry na Universidad Politécnica v Madridu a následně jeden semestr na Universitat Jaume I v Castelló (obojí ve Španělsku).

Po dokončení studií pracoval nejdříve 3 roky jako koncipient v mezinárodní advokátní kanceláři Linklaters (nyní Kinstellar). Následně, po složení advokátních zkoušek v březnu 2009, započal pracovat jako samostatný advokát. Od ledna 2016 je členem sdružení advokátů RYBÁŘ, SOPPÉ & PARTNEŘI.

Má na starosti především nemovitostní a akviziční agendu. Se svým týmem tak v poslední době zajišťoval kompletní právní poradenství například při výstavbě obchodního centra Quadrio v Praze či multifunkčních budov Meteor v Praze a CPI City Center Olomouc, při akvizicích řady obchodních center napříč celou Českou republikou, při rekonstrukcích hotelů sítě Clarion nebo při vyjednávání nájemních vztahů v rámci obchodních center Fénix Praha, IGY Centrum České Budějovice, City Park Jihlava a celé řady dalších.

Bohuslav Baudyš absolvoval v roce 2009 Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiích pracoval téměř 4 roky jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři Machytková, Sedláček, Vaca & spol., kde se věnoval generální praxi se zaměřením na občanské právo. Od roku 2013 je samostatným advokátem a spolupracuje s advokátní kanceláří RYBÁŘ, SOPPÉ & PARTNEŘI, kde se vedle dosavadní praxe zabývá i právem správním a trestním.

Jitka Bortlíčková je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Po dokončení studií pracovala jako advokátní koncipientka v mezinárodní advokátní kanceláři Linklaters (nyní Kinstellar). Následně působila jako samostatná advokátka a od roku 2016 spolupracuje s advokátní kanceláří RYBÁŘ, SOPPÉ & PARTNEŘI. Specializuje se především na právo nemovitostí.

Irena Duffková je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Po dokončení studií v roce 2001 pracovala nejprve jako koncipientka a následně jako advokátka v mezinárodní advokátní kanceláři Altheimer & Gray, následně Dentons, v Praze a v letech 2006 až 2012 v Bratislavě. V advokátní kanceláři RYBÁŘ, SOPPÉ & PARTNEŘI působí od roku 2017.
Irena Duffková se zaměřuje především na občanské právo, zejména právo nemovitostí, převážně v oblasti asset managementu. Má praxi v transakční a akviziční činnosti i v oblasti financování.

Luboš Fendrych dokončil studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2010. Ve stejném roce se připojil k právnímu týmu advokátní kanceláře RYBÁŘ, SOPPÉ & PARTNEŘI, a to na pozici advokátního koncipienta. Od roku 2014 je samostatným advokátem a spolupracuje s advokátní kanceláří RYBÁŘ, SOPPÉ & PARTNEŘI. Poskytuje generální právní poradenství, přičemž se specializuje na právo občanské, obchodní a správní.

Nela Friedlová je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V advokátní kanceláři RYBÁŘ, SOPPÉ & PARTNEŘI působila od roku 2017 nejprve jako advokátní koncipientka a po složení advokátních zkoušek v roce 2018 s touto kanceláří spolupracuje jako samostatná advokátka. V rámci své praxe se specializuje na insolvenční a občanské právo se zaměřením na spornou agendu a právo nemovitostí.

Ivan Fryč je absolventem Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku 2016 působí jako samostatný advokát a spolupracuje s advokátní kanceláří RYBÁŘ, SOPPÉ & PARTNEŘI. V oblasti poskytování právních služeb se vedle generální právní praxe zaměřuje zejména na IT právo, právo autorské a práva související s právem autorským, stavební právo a smluvní agendu.

Monika Kalátová je absolventkou Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. První pracovní zkušenosti v oboru získala již během svých studií v advokátní kanceláři zaměřující se především na spornou agendu a správu pohledávek. Po ukončení studia absolvovala roční jazykový pobyt ve Velké Británii. V advokátní kanceláři RYBÁŘ, SOPPÉ & PARTNEŘI působila od roku 2015 nejprve jako advokátní koncipient a po složení advokátních zkoušek v roce 2018 s touto kanceláří spolupracuje jako samostatná advokátka. V rámci své praxe se specializuje na právo obchodních korporací, akvizice a fúze.

Hana Klivandová je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V advokátní kanceláři RYBÁŘ, SOPPÉ & PARTNEŘI působila od roku 2015 nejprve jako advokátní koncipientka a po složení advokátních zkoušek v roce 2019 v kanceláři pracuje jako zaměstnaná advokátka. V rámci své praxe se zabývá především občanským právem, smluvní a spornou agendou.

Je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Po studiích pracovala v daňové správě, poté jako právník na Ministerstvu financí České republiky v oblasti správního a daňového řízení. Od roku 2014 je zapsána jako advokátka u České advokátní komory. V rámci své praxe se věnuje především právu občanskému, obchodnímu, správnímu a ústavnímu se zaměřením na právo závazkové, smluvní a spornou agendu.

Lucie Salzmanová je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V rámci studií absolvovala dva semestry na Københavns Universitet v Dánsku.

Po dokončení studií pracovala nejdříve 3 roky jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři RYBÁŘ, SOPPÉ & PARTNEŘI. Následně, po složení advokátních zkoušek v říjnu 2012, začala pracovat jako samostatný advokát ve spolupráci s touto kanceláří. Má na starosti především investiční agendu a spolupráci v záležitostech s mezinárodním prvkem.

Adam Souček je absolventem Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V advokátní kanceláři RYBÁŘ, SOPPÉ & PARTNEŘI působil od roku 2013 nejprve na pozici advokátního koncipienta a po složení advokátních zkoušek s touto kanceláří spolupracuje jako samostatný advokát. V rámci své specializace poskytuje právní služby v oboru občanského a obchodního práva se zaměřením na právo obchodních korporací.

 

 

Andrej Zelenka je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Po dokončení studia pracoval jako koncipient v advokátní kanceláři RYBÁŘ, SOPPÉ & PARTNEŘI, se kterou nadále spolupracuje jako advokát i po složení advokátních zkoušek. V rámci poskytování právních služeb se specializuje na oblast občanského, obchodního a správního práva, a to především na problematiku závazkového práva, práva nemovitostí a stavebního práva.

Pavla Bednářová je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V rámci studií absolvovala dva semestry na Právnické fakultě Université Paris II Panthéon-Assas ve Francii. V advokátní kanceláři RYBÁŘ, SOPPÉ & PARTNEŘI působí jako advokátní koncipientka od roku 2016. V rámci své praxe se zabývá především občanským právem a smluvní agendou.

Ondřej Coufal je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Během studií pracoval, mimo jiné, v advokátní kanceláři Dentons v Praze. Od roku 2019 působí jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři RYBÁŘ, SOPPÉ & PARTNEŘI, kde se v rámci své praxe zabývá především občanským a obchodním právem, se zaměřením na právo závazkové a právo nemovitostí.

Leona Jacháčková absolvovala v roce 1982 Právnickou fakultu Masarykovy univerzity (dříve Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně). V roce 1983 vykonala na této fakultě státní rigorózní zkoušku a získala akademický titul JUDr.

Po dokončení studií pracovala nejdříve 16 let jako podnikový právník v družstvu  KONZUM BRNO, spotřební družstvo. Od roku 1999 pracovala jako podnikový právník v družstvu VČELA – spotřební družstvo Praha. Od počátku roku 2004 pracovala jako podnikový právník ve společnosti FORTUNA HOTELS, a.s. a od poloviny téhož roku jako advokátní koncipientka JUDr. Tomáše Rybáře, Ph.D., advokáta. V advokátní kanceláři RYBÁŘ, SOPPÉ & PARTNEŘI působí od roku 2008.

Má na starosti především nemovitostní agendu, věcná práva, nájmy, bytové spoluvlastnictví a agendu týkající se společenství vlastníků v bytových domech. Dále zajišťuje kompletní právní poradenství týkající se facility, property, objektů k bydlení (bytová výstavba, výstavba rodinných domů v rámci různých projektů) a vymáhání pohledávek.

Klaudie Klesnilová je absolventkou Právnické fakulty Panevropské vysoké školy v Bratislavě. V rámci studií absolvovala semestrální pobyt na Právnické fakultě Università degli Studi di Messina v Itálii. V advokátní kanceláři RYBÁŘ, SOPPÉ & PARTNEŘI působí jako advokátní koncipientka od roku 2018, kde se v rámci své praxe zabývá především občanským právem a smluvní agendou.

Jaroslav Novák absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a po dokončení studií získal pracovní zkušenosti ve veřejné správě. V advokátní kanceláři RYBÁŘ, SOPPÉ & PARTNEŘI působí od dubna 2018 na pozici advokátního koncipienta jako člen týmu zabývajícího se především správním právem se zaměřením na územní plánování a stavební řízení. Vedle této hlavní specializace se dále věnuje občanskému právu se zaměřením na právo závazkové.

Tomáš Pfleger je absolventem Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. V advokátní kanceláři RYBÁŘ, SOPPÉ & PARTNEŘI působí jako advokátní koncipient od roku 2018. V rámci své praxe se zabývá především občanským právem a smluvní agendou.

Ivana Řeháčková je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V advokátní kanceláři RYBÁŘ, SOPPÉ & PARTNEŘI působí jako advokátní koncipient od roku 2019. V rámci své praxe se zabývá především občanským právem a smluvní agendou.

Veronika Svobodová je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V rámci studií absolvovala dva semestry na Právnické fakultě Università degli Studi di Milano v Itálii. V advokátní kanceláři RYBÁŘ, SOPPÉ & PARTNEŘI působí jako advokátní koncipientka od roku 2019, kde se v rámci své praxe zabývá především občanským právem, se zaměřením na právo závazkové a právo nemovitostí.

Jan Šobora je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V rámci studií pracoval, mimo jiné, v advokátní kanceláři Clifford Chance v Praze a absolvoval semestrální pobyt na Northumbria University v anglickém Newcastlu. Od roku 2018 působí jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři RYBÁŘ, SOPPÉ & PARTNEŘI, kde se ve své praxi zaměřuje především na obchodní, stavební a občanské právo, se zaměřením na právo závazkové a právo nemovitostí.

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde též po složení rigorózní zkoušky získal akademický titul JUDr. Je absolventem Univerzity Jeana Moulina v Lyonu, obor ekonomika.

Působil na různých úrovních jako právník a manažer ve stavebních a developerských společnostech, kde se podílel na realizaci řady staveb – ekologických (vodovody a kanalizace, čističky odpadních vod), průmyslových (dálniční přechod Rozvadov) a rezidenčních (bytové domy apod.). Několik let také působil ve veřejné správě na úseku stavebního řízení a územního plánování. Je členem České společnosti pro stavební právo. Specializuje se zejména na právo stavební a právo správní.

 

Michal Pivarči je absolventem Právnické fakulty Karlovy univerzity v Praze a Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. V rámci studií absolvoval semestr na School of Law, Dublin Institute of Technology v Irsku.

Po dokončení studií pracoval téměř 7 let v mezinárodní advokátní kanceláři Clifford Chance, nejdříve jako advokátní koncipient, později jako advokát. V advokátní kanceláři RYBÁŘ, SOPPÉ & PARTNEŘI působí jako samostatný advokát od roku 2017. Michal Pivarči se zaměřuje především na občanské právo, zejména na nemovitostní a korporátní agendu. Má praxi v transakční a akviziční činnosti i v oblasti developmentu a asset managementu.

PARTNEŘI KANCELÁŘE

 • JUDr. Tomáš Rybář, Ph.D.
  JUDr. Tomáš Rybář, Ph.D.

 • JUDr. Alois Soppé
  JUDr. Alois Soppé

 • Mgr. Monika Kyselová
  Mgr. Monika Kyselová

 • Mgr. Ing. Tomáš Slonek
  Mgr. Ing. Tomáš Slonek

ADVOKÁTI KANCELÁŘE

 • Mgr. Bohuslav Baudyš
  Mgr. Bohuslav Baudyš

 • Mgr. Jitka Bortlíčková
  Mgr. Jitka Bortlíčková

 • JUDr. Irena Duffková
  JUDr. Irena Duffková

 • Mgr. Luboš Fendrych
  Mgr. Luboš Fendrych

 • Mgr. Bc. Nela Friedlová
  Mgr. Bc. Nela Friedlová

 • Mgr. Ivan Fryč
  Mgr. Ivan Fryč

 • Mgr. Monika Kalátová
  Mgr. Monika Kalátová

 • Mgr. Hana Klivandová
  Mgr. Hana Klivandová

 • Mgr. Bc. Marie Machalová
  Mgr. Bc. Marie Machalová

 • Mgr. Lucie Salzmanová
  Mgr. Lucie Salzmanová

 • Mgr. Adam Souček
  Mgr. Adam Souček

 • Mgr. Andrej Zelenka
  Mgr. Andrej Zelenka

KONCIPIENTI KANCELÁŘE

 • Mgr. Pavla Bednářová
  Mgr. Pavla Bednářová

 • Mgr. Ondřej Coufal
  Mgr. Ondřej Coufal

 • JUDr. Leona Jacháčková
  JUDr. Leona Jacháčková

 • Mgr. Klaudie Klesnilová
  Mgr. Klaudie Klesnilová

 • Mgr. Jaroslav Novák
  Mgr. Jaroslav Novák

 • Mgr. Tomáš Pfleger
  Mgr. Tomáš Pfleger

 • Mgr. Ivana Řeháčková
  Mgr. Ivana Řeháčková

 • Mgr. Veronika Svobodová
  Mgr. Veronika Svobodová

 • Mgr. Jan Šobora
  Mgr. Jan Šobora

COUNSEL

 • JUDr. František Nováček, DESS
  JUDr. František Nováček, DESS

ŘEDITEL KANCELÁŘE

 • Mgr. Ing. Michal Pivarči
  Mgr. Ing. Michal Pivarči

Kariéra

V současné době hledáme pro svou centrálu v budově Quadrio, Praha 1, i pro pobočku v Brně kandidáty z řad studentů 1. až 5. ročníku právnických fakult a advokátních koncipientů. Nabízíme všeobecnou právní praxi s možností postupné specializace v přátelském pracovním prostředí, perspektivu postupu na pozici advokátního koncipienta/ advokáta a dobré finanční ohodnocení. 

V případě zájmu prosím zašlete svůj životopis na e-mailovou adresu recruitment@akrsp.cz.

 

 

Reference

Mezi nejvýznamnější klienty patří mezinárodní realitní skupina CPI Property Group, spravující majetek v hodnotě téměř 6 miliard EUR s působností především ve střední a východní Evropě i Německu. Naše advokátní kancelář zajišťuje komplexní servis napříč všemi obory práva.

RYBÁŘ, SOPPÉ & PARTNEŘI
advokátní kancelář
Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha 1

Kontakt

RYBÁŘ, SOPPÉ & PARTNEŘI
advokátní kancelář
Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha 1

Tel: +420 226 506 120   Datová schránka: 7gdggac   E-mail: kancelar@akrsp.cz

Copyright © 2017 Rybář, Soppé & Partneři