Za jakékoli situace
vždy k dispozici

Více o nás

O NÁS

Advokátní kancelář RYBÁŘ, SOPPÉ & PARTNEŘI působí na trhu právních služeb od roku 2008, kdy byla založena JUDr. Tomášem Rybářem, Ph.D. a JUDr. Aloisem Soppém.

Advokátní kancelář RYBÁŘ, SOPPÉ & PARTNEŘI má stabilní okruh klientů, proto se může plně koncentrovat na vlastní činnost, která zahrnuje všechny významné obory práva.

Poskytujeme právní služby ve všech významných oborech práva, přičemž se zaměřujeme především na následující právní oblasti:

Poskytujeme komplexní právní služby týkající se nakládání s nemovitostmi, od jejich nabývání, přes výstavbu, až po jejich následné užívání. V posledních letech tak naši právníci asistovali u výstavby celé řady multifunkčních obchodních center (včetně centra Quadrio v Praze, kde kancelář sídlí), rekonstrukcí hotelů, či vyjednávání velkého množství zejména nájemních smluv pro kancelářské, obchodní a průmyslové objekty.

Právně zajišťujeme vše, co souvisí s existencí právnických osob, od jejich založení, přes vztahy mezi společníky, restrukturalizace, až po mnohdy složité přeměny společností, či jejich zánik a likvidace.

Zajišťujeme komplexní právní servis po celou dobu akvizičního procesu, posuzujeme právní rizika, provádíme due diligence, vyjednáváme samotné akviziční dokumentace a zajišťujeme veškeré post akviziční záležitosti (následné přeměny apod.).

S ohledem na charakter klientů pohybujících se především v obchodních vztazích poskytujeme právní zastupování ve všech typech civilních sporů, zejména pak vyplývajících z porušení závazků; zanedbatelná není ani agenda správního soudnictví.

Zajišťujeme právní poradenství a zastupování klientů před všemi správními orgány, přičemž mezi ty nejčastější nepochybně patří úřady stavební a katastrální.

Významnou agendu pro naši advokátní kancelář představuje rovněž finanční právo s ohledem na skutečnost, že v zásadě každá větší transakce je externě financována. Kromě akvizičního nebo developerského financování je však časté též právní poradenství při běžném refinancování dluhů.

V případě potřeby jsme schopni reagovat a poskytnout právní poradenství i v dalších oblastech, které běžně netvoří jádro našeho zaměření; patří sem například agenda pracovního, rodinného, insolvenčního, trestního práva a práva duševního vlastnictví.

 • Právo nemovitostí
  Právo nemovitostí
 • Korporátní právo
  Korporátní právo
 • Akvizice
  Akvizice
 • Sporná agenda
  Sporná agenda
 • Správní právo
  Správní právo
 • Finanční právo
  Finanční právo
 • Ostatní
  Ostatní

NÁŠ TÝM

Advokátní kancelář RYBÁŘ, SOPPÉ & PARTNEŘI působí na trhu právních služeb od roku 2008, kdy byla založena JUDr. Tomášem Rybářem, Ph.D. a JUDr. Aloisem Soppém.

Advokátní kancelář RYBÁŘ, SOPPÉ & PARTNEŘI má stabilní okruh klientů, proto se může plně koncentrovat na vlastní činnost, která zahrnuje všechny významné obory práva.

Tomáš Rybář v roce 1999 s vyznamenáním absolvoval Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni. V roce 2001 vykonal na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni státní rigorózní zkoušku a získal akademický titul JUDr. V roce 2006 ukončil na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni doktorský studijní program a získal akademický titul Ph.D.

Tomáš Rybář působil v letech 1999 až 2002 jako advokátní koncipient prof. JUDr. Aleše Gerlocha, CSc. ve sdružení advokátů Gerloch, Nemeth & partneři a jako advokátní koncipient JUDr. Věslava Nemetha v rámci sdružení advokátů Nemeth, Schwarz & partneři.

V roce 2002 složil s prospěchovým stupněm výtečně advokátní zkoušky a stal se advokátem České advokátní komory s číslem osvědčení 9564.

Tomáš Rybář působil v letech 2002 až 2004 jako samostatný advokát spolupracující se sdružením advokátů Nemeth, Schwarz & partneři. Následně působil jako samostatný advokát a od roku 2008 byl řídícím členem sdružení advokátů RYBÁŘ, SOPPÉ & PARTNEŘI. Od roku 2020 je partnerem advokátní kanceláře RYBÁŘ, SOPPÉ & PARTNEŘI, advokáti, s.r.o.

Alois Soppé v roce 1994 ukončil magisterský studijní program na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2005 vykonal na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze státní rigorózní zkoušku a získal akademický titul JUDr.

V roce 2007 složil advokátní zkoušky a stal se advokátem České advokátní komory s číslem osvědčení 11745. Následně působil jako samostatný advokát a od roku 2008 byl členem sdružení advokátů RYBÁŘ, SOPPÉ & PARTNEŘI. Od roku 2020 je partnerem advokátní kanceláře RYBÁŘ, SOPPÉ & PARTNEŘI, advokáti, s.r.o.

Monika Kyselová je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Po dokončení studií, jež v roce 2007 absolvovala s vyznamenáním, pracovala nejprve jako koncipientka v renomované pražské advokátní kanceláři se zaměřením na trestní právo. V roce 2011 složila advokátní zkoušky, poté započala s výkonem advokátní praxe jako samostatná advokátka. Od roku 2016 byla členkou sdružení advokátů RYBÁŘ, SOPPÉ & PARTNEŘI.

Monika Kyselová se zabývá generální praxí se zaměřením především na občanské právo, právo nemovitostí a trestní právo, a to včetně zastupování klientů v civilním i trestním řízení.

Bohuslav Baudyš absolvoval v roce 2009 Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiích pracoval téměř 4 roky jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři Machytková, Sedláček, Vaca & spol., kde se věnoval generální praxi se zaměřením na občanské právo. Od roku 2013 je samostatným advokátem a spolupracuje s advokátní kanceláří RYBÁŘ, SOPPÉ & PARTNEŘI, kde se vedle dosavadní praxe zabývá i právem správním a trestním.

Pavla Bednářová je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V rámci studií absolvovala dva semestry na Právnické fakultě Université Paris II Panthéon-Assas ve Francii. V advokátní kanceláři RYBÁŘ, SOPPÉ & PARTNEŘI působila od roku 2016 nejprve jako advokátní koncipient a po složení advokátních zkoušek v roce 2019 s touto kanceláří spolupracuje jako samostatná advokátka. V rámci své praxe se věnuje především právu občanskému a obchodnímu se zaměřením na právo závazkové, smluvní a spornou agendu.

Jitka Bortlíčková je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Po dokončení studií pracovala jako advokátní koncipientka v mezinárodní advokátní kanceláři Linklaters (nyní Kinstellar). Následně působila jako samostatná advokátka a od roku 2016 spolupracuje s advokátní kanceláří RYBÁŘ, SOPPÉ & PARTNEŘI. Specializuje se především na právo nemovitostí.

Ondřej Coufal je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Během studií pracoval, mimo jiné, v pražské pobočce mezinárodní advokátní kanceláře Dentons. Od roku 2019 působil jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři RYBÁŘ, SOPPÉ & PARTNEŘI. Od roku 2022 spolupracuje s touto kanceláří jako samostatný advokát a v rámci své praxe se zabývá především občanským a obchodním právem, se zaměřením na právo závazkové, právo nemovitostí a transakční a akviziční činnost.

Irena Duffková je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Po dokončení studií v roce 2001 pracovala nejprve jako koncipientka a následně jako advokátka v mezinárodní advokátní kanceláři Altheimer & Gray, následně Dentons, v Praze a v letech 2006 až 2012 v Bratislavě. V advokátní kanceláři RYBÁŘ, SOPPÉ & PARTNEŘI působí od roku 2017.
Irena Duffková se zaměřuje především na občanské právo, zejména právo nemovitostí, převážně v oblasti asset managementu. Má praxi v transakční a akviziční činnosti i v oblasti financování.

Luboš Fendrych dokončil studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2010. Ve stejném roce se připojil k právnímu týmu advokátní kanceláře RYBÁŘ, SOPPÉ & PARTNEŘI, a to na pozici advokátního koncipienta. Od roku 2014 je samostatným advokátem a spolupracuje s advokátní kanceláří RYBÁŘ, SOPPÉ & PARTNEŘI. Poskytuje generální právní poradenství, přičemž se specializuje na právo občanské, obchodní a správní.

Hana Hrbáčová je absolventkou Právnické fakulty a Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Během studií a po jejich dokončení pracovala jako studentka a následně advokátní koncipientka v advokátní kanceláři Ambruz & Dark. Poté přešla do mezinárodní advokátní kanceláře Salans Europe, následně Dentons Europe CS LLP v Praze, kde nejdříve pracovala jako advokátní koncipientka a následně jako advokátka. V advokátní kanceláři RYBÁŘ, SOPPÉ & PARTNEŘI působí od roku 2019. Hana se zaměřuje především na právo nemovitostí, mezinárodní transakce a akvizice.

Klaudie Klesnilová je absolventkou Právnické fakulty Panevropské vysoké školy v Bratislavě. V rámci studií absolvovala semestrální pobyt na Právnické fakultě Università degli Studi di Messina v Itálii. V advokátní kanceláři RYBÁŘ, SOPPÉ & PARTNEŘI působí od roku 2022 jako advokát, kde se v rámci své praxe zabývá především občanským právem a smluvní agendou.

Matej Kučera je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, na kterou navázal postgraduálním studiem na University College London se specializací na korporátní a mezinárodní finanční právo. V rámci svého studia rovněž absolvoval semestr na Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) v Německu. Během studií a po jejich dokončení v roce 2015 působil na právním oddělení přední developerské společnosti v Bratislavě a v Londýně a následně od roku 2017 v pražské pobočce mezinárodní advokátní kanceláře Clifford Chance. V advokátní kanceláři RYBÁŘ, SOPPÉ & PARTNEŘI působí jako advokát od roku 2021. Matej se specializuje především na nemovitostní a korporátní agendu, zejména na právní vztahy v oblastech developmentu a asset managementu a nemovitostní transakce.

 

Andrea Lesňáková je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Svou koncipientskou praxi vykonávala v advokátní kanceláři RYBÁŘ, SOPPÉ & PARTNEŘI. Aktuálně zde působí jako advokátka. Andrea se v rámci své advokátní praxe specializuje především na občanské, obchodní a správní právo se zaměřením na smluvní a nemovitostní agendu.

Petr Navrátil je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Po dokončení studií v roce 2015 se zabýval zejména litigacemi, smluvní agendou, právem obchodních korporací, pracovním a správním právem.

V advokátní kanceláři RYBÁŘ, SOPPÉ & PARTNEŘI, kde působí jako advokát, se věnuje především nemovitostní agendě a oblasti developmentu a asset managementu.

Jaroslav Novák absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a po dokončení studií získal pracovní zkušenosti ve veřejné správě. V advokátní kanceláři RYBÁŘ, SOPPÉ & PARTNEŘI se zaměřuje od dubna 2018 jako advokátní koncipient a od listopadu 2021 jako advokát především na správní, stavební a občanské právo.

Veronika Pelcat je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V rámci studií absolvovala dva semestry na Právnické fakultě Università degli Studi di Milano v Itálii. V advokátní kanceláři RYBÁŘ, SOPPÉ & PARTNEŘI působí od roku 2019 nejprve jako koncipientka. Od roku 2021 spolupracuje s kanceláří jako samostatná advokátka, kde se zabývá především občanským právem, se zaměřením na právo závazkové a právo nemovitostí.

Tomáš Pfleger je absolventem Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. V advokátní kanceláři RYBÁŘ, SOPPÉ & PARTNEŘI působil jako advokátní koncipient od roku 2018. Od roku 2022 spolupracuje s kanceláří jako samostatný advokát. V rámci své praxe se zabývá především občanským právem a smluvní agendou.

Ludvík Růžička je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a University of Exeter ve Velké Británii.

Po dokončení studií pracoval 6 let v mezinárodní advokátní kanceláři Clifford Chance, nejdříve jako advokátní koncipient, později jako advokát. Před příchodem do advokátní kanceláře RYBÁŘ, SOPPÉ & PARTNEŘI v roce 2020 působil v advokátní kanceláři Havel & Partners.
Ludvík se zaměřuje především na veřejnoprávní regulaci, M&A a nemovitostní agendu. Má bohatou praxi zejména v oblasti transakcí a akvizic, veřejnoprávní regulace a litigace a legislativní činnosti.

Lucie Salzmanová je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V rámci studií absolvovala dva semestry na Københavns Universitet v Dánsku.

Po dokončení studií pracovala nejdříve 3 roky jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři RYBÁŘ, SOPPÉ & PARTNEŘI. Následně, po složení advokátních zkoušek v říjnu 2012, začala pracovat jako samostatný advokát ve spolupráci s touto kanceláří. Má na starosti především investiční agendu a spolupráci v záležitostech s mezinárodním prvkem.

Adam Souček je absolventem Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V advokátní kanceláři RYBÁŘ, SOPPÉ & PARTNEŘI působil od roku 2013 nejprve na pozici advokátního koncipienta a po složení advokátních zkoušek s touto kanceláří spolupracuje jako samostatný advokát. V rámci své specializace poskytuje právní služby v oboru občanského a obchodního práva se zaměřením na právo obchodních korporací.

 

 

Nikola Burdová je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Během studií pracovala v menší advokátní kanceláři a ve společnosti CETIN a.s. V advokátní kanceláři RYBÁŘ, SOPPÉ & PARTNEŘI působí od roku 2021, nejprve jako právní student, od února 2022 pak jako advokátní koncipientka.

Vojtěch Hejtmánek je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Během studia pracoval v menších advokátních kancelářích a absolvoval dvě delší stáže na Nejvyšším správním soudu. Během své dosavadní praxe se věnoval především právu správnímu, občanskému a obchodnímu. Od srpna 2022 působí jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři RYBÁŘ, SOPPÉ & PARTNEŘI.

Huy Ho Ba je absolventem Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Během studií pracoval v advokátních kancelářích Clifford Chance, Havel & Partners v týmu Banking & Finance a v Deloitte Legal v týmu Corporate. Zároveň působil jako pomocný vědecký pracovník na Katedře ústavního a evropského práva na fakultě. Od července 2021 je advokátním koncipientem v advokátní kanceláři RYBÁŘ, SOPPÉ & PARTNEŘI.

Leona Jacháčková absolvovala v roce 1982 Právnickou fakultu Masarykovy univerzity (dříve Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně). V roce 1983 vykonala na této fakultě státní rigorózní zkoušku a získala akademický titul JUDr.

Po dokončení studií pracovala nejdříve 16 let jako podnikový právník v družstvu  KONZUM BRNO, spotřební družstvo. Od roku 1999 pracovala jako podnikový právník v družstvu VČELA – spotřební družstvo Praha. Od počátku roku 2004 pracovala jako podnikový právník ve společnosti FORTUNA HOTELS, a.s. a od poloviny téhož roku jako advokátní koncipientka JUDr. Tomáše Rybáře, Ph.D., advokáta. V advokátní kanceláři RYBÁŘ, SOPPÉ & PARTNEŘI působí od roku 2008.

Má na starosti především nemovitostní agendu, věcná práva, nájmy, bytové spoluvlastnictví a agendu týkající se společenství vlastníků v bytových domech. Dále zajišťuje kompletní právní poradenství týkající se facility, property, objektů k bydlení (bytová výstavba, výstavba rodinných domů v rámci různých projektů) a vymáhání pohledávek.

Jan Kašpárek je absolventem Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Během studií pracoval v advokátních kancelářích Nocarová Partners Advokáti s.r.o., Havel & Partners a Odrobina & Co. advokátní kancelář. V advokátní kanceláři RYBÁŘ, SOPPÉ & PARTNEŘI působí od ledna 2022 jako advokátní koncipient.

Miroslava Šípošová je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Během studií působila v advokátní kanceláři HOLEC, ZUSKA & PARTNEŘI se zaměřením zejména na soukromé právo, správní právo a veřejné zakázky. V advokátní kanceláři RYBÁŘ, SOPPÉ & PARTNEŘI působí jako advokátní koncipientka od ledna 2021.

Karolína Šusteková je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Během studia pracovala mj. jako právní student ve společnosti CETIN a.s., kde se věnovala především sporné agendě a korporátnímu právu. Od roku 2021 působí jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři RYBÁŘ, SOPPÉ & PARTNEŘI.

Michal Pivarči je absolventem Právnické fakulty Karlovy univerzity v Praze a Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. V rámci studií absolvoval semestr na School of Law, Dublin Institute of Technology v Irsku.

Po dokončení studií pracoval téměř 7 let v mezinárodní advokátní kanceláři Clifford Chance, nejdříve jako advokátní koncipient, později jako advokát. V advokátní kanceláři RYBÁŘ, SOPPÉ & PARTNEŘI působí jako samostatný advokát od roku 2017. Michal Pivarči se zaměřuje především na občanské právo, zejména na nemovitostní a korporátní agendu. Má praxi v transakční a akviziční činnosti i v oblasti developmentu a asset managementu.

PARTNEŘI KANCELÁŘE

 • JUDr. Tomáš Rybář, Ph.D.
  JUDr. Tomáš Rybář, Ph.D.
 • JUDr. Alois Soppé
  JUDr. Alois Soppé

ADVOKÁTI KANCELÁŘE

 • Mgr. Monika Kyselová
  Mgr. Monika Kyselová
 • Mgr. Bohuslav Baudyš
  Mgr. Bohuslav Baudyš
 • Mgr. Pavla Bednářová
  Mgr. Pavla Bednářová
 • Mgr. Jitka Bortlíčková
  Mgr. Jitka Bortlíčková
 • Mgr. Ondřej Coufal
  Mgr. Ondřej Coufal
 • JUDr. Irena Duffková
  JUDr. Irena Duffková
 • Mgr. Luboš Fendrych
  Mgr. Luboš Fendrych
 • Mgr. Bc. Hana Hrbáčová
  Mgr. Bc. Hana Hrbáčová
 • Mgr. Klaudie Klesnilová
  Mgr. Klaudie Klesnilová
 • Mgr. Matej Kučera
  Mgr. Matej Kučera
 • Mgr. Andrea Lesňáková
  Mgr. Andrea Lesňáková
 • Mgr. Petr Navrátil
  Mgr. Petr Navrátil
 • Mgr. Jaroslav Novák
  Mgr. Jaroslav Novák
 • Mgr. Veronika Pelcat
  Mgr. Veronika Pelcat
 • Mgr. Tomáš Pfleger
  Mgr. Tomáš Pfleger
 • Mgr. Ludvík Růžička, LL.M.
  Mgr. Ludvík Růžička, LL.M.
 • Mgr. Lucie Salzmanová
  Mgr. Lucie Salzmanová
 • Mgr. Adam Souček
  Mgr. Adam Souček

KONCIPIENTI KANCELÁŘE

 • Mgr. Nikola Burdová
  Mgr. Nikola Burdová
 • Mgr. Vojtěch Hejtmánek
  Mgr. Vojtěch Hejtmánek
 • Mgr. Huy Ho Ba
  Mgr. Huy Ho Ba
 • JUDr. Leona Jacháčková
  JUDr. Leona Jacháčková
 • Mgr. Jan Kašpárek
  Mgr. Jan Kašpárek
 • Mgr. Miroslava Šípošová
  Mgr. Miroslava Šípošová
 • JUDr. Karolína Šusteková
  JUDr. Karolína Šusteková

ŘEDITEL KANCELÁŘE

 • Mgr. Ing. Michal Pivarči
  Mgr. Ing. Michal Pivarči

  Kariéra

  V současné době hledáme pro svou centrálu v budově Quadrio, Praha 1 i pro pobočku v Brně kandidáty z řad studentů 1. až 5. ročníku právnických fakult a advokátních koncipientů. Nabízíme všeobecnou právní praxi s možností postupné specializace v přátelském pracovním prostředí, perspektivu postupu na pozici advokátního koncipienta/ advokáta a dobré finanční ohodnocení. 

  V případě zájmu prosím zašlete svůj životopis na e-mailovou adresu recruitment@akrsp.cz.

   

   

  Reference

  Mezi nejvýznamnější klienty patří mezinárodní realitní skupina CPI Property Group, spravující majetek v hodnotě téměř 6 miliard EUR s působností především ve střední a východní Evropě i Německu. Naše advokátní kancelář zajišťuje komplexní servis napříč všemi obory práva.

  RYBÁŘ, SOPPÉ & PARTNEŘI, advokáti, s.r.o.
  advokátní kancelář
  Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha 1

  Kontakt

  RYBÁŘ, SOPPÉ & PARTNEŘI, advokáti, s.r.o.
  advokátní kancelář
  Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha 1

  Tel: +420 226 506 120   Datová schránka: 7gdggac   E-mail: kancelar@akrsp.cz

  Copyright © 2017 Rybář, Soppé & Partneři